Приета е кадастралната карта и регистър на Бистрица
Службата по геодезия, картография и кадастър - София, на основание чл.46, ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с. Бистрица, район Панчарево. В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр.63/13.08.2010 (до 13.09.2010 вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата в изнесен офис в сграта на кметството на с. Бистрица. Приемно време от 18.08.2010 - понеделник до петък 09:00 - 16:00 часа.
 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене