Резерват "Бистришко бранище"
panorama-bistrishkobranishte
фотография: Владимир Гюров
Резерватът "Бистришко бранище" е биосферен и е образуван едновременно с народния парк Витоша, със същото Постановление на Министерския съвет от 27.10.1934г. Последното разширение е извършено през 1980г., като площта на резервата сега е 1177,2 ха. През 1977 год. генералният директор на ЮНЕСКО обявява резервата за биосферен. Наред със 16 други български резервата "Бистришко бранище" съставлява неделима част от световната мрежа биосферни резервати, създадени по програмата "Човек и биосфера". Тази мрежа, изградена от защитени зони, представляващи главните екосистеми на Земята, има за цел опазването на природата и научното й изследване в интерес на човека.
Резерватът е разположен върху източния склон на Витоша, под върховете Малък и Голям Резен и Скопарник. Той обхваща горните течения на Бистришка и Янчевска река, които извират от каменните грамади под споменатите върхове. Неговата най-висока точка е 2286м, а най-ниската - 1430м. Той е дълъг около 4.5 км, а ширината му е около 3км. Бистришко бранище е обявен за резерват с цел да се запазят първичните екосистеми от смърч, както и видовете от субалпийската зона. Горите обхващат около 51% от неговата площ, а останалата част са алпийски тревни зони и каменни грамади. Преобладаващ е смърчът с примес от бук. Срещат се още бреза, трепетлика, офика, ива и много рядко ела и бяла мура. Средната възраст на гората е 100-120 години, а средната височина на дърветата надхвърля 25м. Най-старите смърчови дървета са на 140-150 години, с диаметър до 1.30м. На сравнително малката площ на резервата се срещат 7 ботанически вариетета. От тревните видове могат да се срещнат лазаркинята, заешкият киселец, вранското око, ежовчето и мн. други. На няколко изолирани места се срещат и групи от клек, остатъци от някогашния клеков пояс в планината. В сенчестите смърчови гори могат да се видят сапрофитни растения - орхидея и самострък.
Климатичните условия в резервата са доста сурови. Средната годишна температура се движи между 10C и 50С. Във високопланинската част (над 2000 м) шест месеца от годината (ноември-април) са с отрицателни средни температури. В среднопланинската част месеците с отрицателни средни температури са четири (декември-март). Снежната покривка е продължителна - от 80 до 200 дни, с дебелина от 1,5-2 м. Особено характерна е голямата преспа под вр. Голям Резен, която се вижда добре от София и се задържа до юли, а понякога и до август.
Движението през резервата е разрешено само по маркираните пътеки от х. Алеко за Бистрица. Бистришко бранище обхваща водосборните басейни на реките Бистрица и Янчевска между 1400 и 2300 м.н.в. Уникални не само в резервата, но и в целия парк са каменните реки, които представляват безразборно натрупани големи скални късове с разнообразна форма. В момента резерватът претърпява естествена екологична катастрофа - вече почти цялата гора е мъртва след инвазията на корояда Ips Typographus, започнала след повалянето от вятъра на 60-тина хектара смърчова гора. Паразитът се е разпространил и в буферната зона и се явява заплаха за цялата смърчовата популация във Витоша.
 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене